وزارت دولت در امور صلح

وزارت دولت در امور صلح: طالبان از رهایی اسیران حکومت اطمینان دهد

وزارت دولت در امور صلح: طالبان از رهایی اسیران حکومت اطمینان دهد

وزارت دولت در امور صلح افغانستان می‌گوید که طالبان باید پیش از انتقال شش زندانی خطرناک این گروه به قطر،