وضعیت سیاسی تخار

تخار قربانی مصلحت‌های سیاسی؛ با توافق جدید غنی و عبدالله وضعیت این ولایت بهبود می‌یابد؟

تخار قربانی مصلحت‌های سیاسی؛ با توافق جدید غنی و عبدالله وضعیت این ولایت بهبود می‌یابد؟

تخار در شمال‌شرق کشور یکی از ولایت‌هایی است که در پی مصلحت‌های سیاسی از سال 1393 به این‌سو به میدان