وطن

جنگ و خون‌ریزی ادامه دارد؛ جوانان با چه انگیزه‌یی به ارتش می‌پیوندند؟

جنگ و خون‌ریزی ادامه دارد؛ جوانان با چه انگیزه‌یی به ارتش می‌پیوندند؟

حکایت این روزهای فضای مجازی و رسانه‌ها در افغانستان، حکایت جنگ است. جنگی که میان دو نیرو جریان دارد؛ نیروهای
عبدالحکیم؛ سربازی که جامعه را یک خانوادۀ بزرگ می‌داند

عبدالحکیم؛ سربازی که جامعه را یک خانوادۀ بزرگ می‌داند

در یک روز بارانی و ابری با دوم سارن عبدالحکیم آشنا شدم. درست در بین میدان جنگ، زمانی که جنگ