ولسوالی چهارکینت

زینب باقری؛ رضاکاری که برای کودکان جنگ‌زده کار می‌کند

زینب باقری؛ رضاکاری که برای کودکان جنگ‌زده کار می‌کند

کودکان بزرگ‌ترین بخشی از قربانیان جنگ‌های دو دهۀ پسین در افغانستان را شکل می‌دهند. در این میان بسیاری از کودکانِ