پارلمان پیکو

افغانستان عضویت مجمع همکاری‌های اقتصادی پارلمانی «پیکو» را به دست آورد

افغانستان عضویت مجمع همکاری‌های اقتصادی پارلمانی «پیکو» را به دست آورد

مجلس نماینده‌گان کشور اعلام کرده که افغانستان عضویت مجمع همکاری‌های اقتصادی پارلمانی «پیکو» را به دست آورده است. کشورهای همسایه