پرداخت غرامت

نجات یافته‌گان رویداد مرزی با ایران: کابوس شکنجه‌ها و پرتاب کارجویان به رودخانه خواب مان را گرفته است

نجات یافته‌گان رویداد مرزی با ایران: کابوس شکنجه‌ها و پرتاب کارجویان به رودخانه خواب مان را گرفته است

شماری از خانواده‌های قربانیان و نجات یافته‌گان رویداد مرزی اخیر میان افغانستان و ایران می‌گویند که حکومت افغانستان مسوول درجه