پروازهای هوایی

ادارۀ هوانوردی ملکی: شرکت هوایی «کام‌ایر» از فهرست سیاه امارات متحدۀ عربی بیرون شد

ادارۀ هوانوردی ملکی: شرکت هوایی «کام‌ایر» از فهرست سیاه امارات متحدۀ عربی بیرون شد

ادارۀ هوانوردی ملکی کشور اعلام کرده است که شرکت هوایی «کام‌ایر» از فهرست سیاه کشور امارات متحدۀ عربی بیرون شده