پل سرخ

مرکز فرهنگی پل سرخ؛ محلی برای آرامش و فراگیری

مرکز فرهنگی پل سرخ؛ محلی برای آرامش و فراگیری

گزارش‌گر: عبدالجلیل سروش پل سرخ یکی از فرهنگی‌ترین نقطه‌های شهر کابل به شمار می‌رود؛ جایی که آزادی فردی و آرامش