پولیس انترپول

وزارت داخله: پولیس انترپول ایران پنج قاتل فراری را به کشور تحول داد

وزارت داخله: پولیس انترپول ایران پنج قاتل فراری را به کشور تحول داد

وزارت امور داخلۀ کشور می‌گوید که پنج قاتل فراری افغانستان در نتیجۀ تلاش‌های پولیس انترپول و همکاری ایران در آن