پیامدهای جنگ

 برقراری صلح؛ خواست سربازی که چشم‌هایش را در انفجار ماین از دست داده است

 برقراری صلح؛ خواست سربازی که چشم‌هایش را در انفجار ماین از دست داده است

جنگ خونین بیست ساله در افغانستان افزون بر این ‌که بسیاری‌ها را به کام مرگ کشاند و خانواده‌های زیادی را