چاه آب

تخار/ دستور گرفتاری آمر بشیر قانت صادر شد

تخار/ دستور گرفتاری آمر بشیر قانت صادر شد

دادستانی تحقیق امنیت‌عامۀ تخار امروز دوشنبه 23 جدی سال‌روان، نامه‌یی را عنوانی فرماندهی پولیس تخار به شماره 955-779 صادر کرده