چرخۀ اقتصادی زنان

ویروس کرونا و بار سنگینی بر دوش زنانی که سرپرست خانواده هستند

ویروس کرونا و بار سنگینی بر دوش زنانی که سرپرست خانواده هستند

پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا دامن‌گیر زنان و مادرانی شده است که سرپرست خانواده هستند. زنانی که به دلایل گوناگونی از