چند ملیتی

چالش‌های ملت‌سازی و کثرت‌گرایی فرهنگی

چالش‌های ملت‌سازی و کثرت‌گرایی فرهنگی

دولت‌ها در جوامع چند فرهنگی و چند پارچه به لحاظ سیاسی، اجتماعی، زبانی و تاریخی تلاش می‌کنند تا حس تعلق