کارل مارکس

شکافِ طبقاتی و بروز خطر

شکافِ طبقاتی و بروز خطر

نویسنده: ابو مسلم خراسانی مفهوم «طبقه» هرچند پیشینۀ تاریخی دارد، اما کارل مارکس، فیلسوف آلمانی یکی از برجسته‌ترین افرادی دانسته