کارمند دولت

مدیر طب عدلی جوزجان به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد

مدیر طب عدلی جوزجان به اتهام دریافت رشوه بازداشت شد

دادستانی کل اعلام کرده است که مدیر طب عدلی جوزجان که ریاست کمیسیون تثبیت معلولیت را نیز برعهده داشت به