کارهای شاقه

بار سنگین و شانه‌های کوچک؛ رویاهای کودکان کارگر محو و آرزوهای‌شان کوچک‌تر می‌شود

بار سنگین و شانه‌های کوچک؛ رویاهای کودکان کارگر محو و آرزوهای‌شان کوچک‌تر می‌شود

نویسنده: سونیا آژمان کودکان کار، آن قشری از جامعه هستند که در خیابان‌ها، مقابل کافه‌ها، رستورانت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ شهر