کارگاه آموزش بازرگانی

کارگاه آموزش بازرگانی برای زنان در ولایت جوزجان برگزار شد

کارگاه آموزش بازرگانی برای زنان در ولایت جوزجان برگزار شد

اتاق تجارت زنان برنامۀ یک‌روزۀ کارگاه آموزش بازرگانی را برای شماری از بازرگانان زن در شهر شبرغان، مرکز ولایت جوزجان