کارآفرینی برای زنان

ایجاد نخستین فروشگاه ویژۀ زنان در بدخشان

ایجاد نخستین فروشگاه ویژۀ زنان در بدخشان

یکی از دختران دانش‌جو در همکاری با سه تن از همصنفانش در یک اقدام بی‌پیشینه‌یی در بدخشان فروشگاه ویژه‌یی را