کاهش خشونت

کتاب، همنشین زندانی‌ها در محبس جوزجان

کتاب، همنشین زندانی‌ها در محبس جوزجان

بدون شک زندان جای دل‌گیری‌ست و چهاردیواری‌های بُلندتر از سپیدار با سلول‌های انفرادی و اتاق‌های بسته به میله‌های آهنین، جهان