کتاب خوانی

جنبه‌های مثبت کرونا؛ توقف عروسی‌های پر هزینه و افزایش فرصت کتاب‌خوانی در هرات

جنبه‌های مثبت کرونا؛ توقف عروسی‌های پر هزینه و افزایش فرصت کتاب‌خوانی در هرات

ویروس کرونا تا حد توان برای باشنده‌گان هرات دشواری و سختی رقم زده است. محدودیت در دیدوبازدیدهای اجتماعی، کسادی بازار،