کدبانو

از آموزگاری تا ایجاد کارآفرینی؛ ایجاد نخستین رستورانت ویژۀ بانوان در بدخشان

از آموزگاری تا ایجاد کارآفرینی؛ ایجاد نخستین رستورانت ویژۀ بانوان در بدخشان

در جامعۀ بستۀ افغانستان، کار و فعالیت‌های اقتصادی در بیرون از خانه برای زنان یک تابو است و بیش‌تر زنان