کرامت انسانی مجرمان

کمیسیون حقوق بشر از حکومت می‌خواهد که به کرامت انسانی مجرمان احترام بگذارد

کمیسیون حقوق بشر از حکومت می‌خواهد که به کرامت انسانی مجرمان احترام بگذارد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت می‌خواهد که در مواجهه با مجرمان جنایی به کرامت انسانی آنان احترام بگذارد.