کسادی بازار

هراتی‌ها با مهربانی به جنگ کرونا می‌روند

هراتی‌ها با مهربانی به جنگ کرونا می‌روند

با کسادی بازار ناشی از شیوع کرونا در هرات مالک چند دربند دکان در هرات کرایه ماه حمل را به