کشاورزان بامیان

تجلیل از چهارمین جشنوارۀ گل کچالو در بامیان؛ ۹۵ ذخیره‌گاه کچالو به بهره‌برداری سپرده شد

تجلیل از چهارمین جشنوارۀ گل کچالو در بامیان؛ ۹۵ ذخیره‌گاه کچالو به بهره‌برداری سپرده شد

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تجلیل چهارمین جشنوارۀ «گل کچالو» در بامیان خبر می‌دهد. مسوولان این وزارت می‌گویند که