کمپاین واحد پولی

آغاز کمپاین واحد پولی کشور به جای تومان در نیمروز 

آغاز کمپاین واحد پولی کشور به جای تومان در نیمروز 

اعضای برنامه وطندار ریاست حمایت‌های مردمی اداره مستقل ارگان های محلی هفته گذشته کمپاینی را در ولایت نیمروز به راه