کمکاری نهادهای دولتی

انتقاد غنی از مصرف نشدن بودجۀ نهادهای دولتی

انتقاد غنی از مصرف نشدن بودجۀ نهادهای دولتی

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور با انتقاد از شماری از نهادهای دولتی می‌گوید که پنج ادارۀ میلیارد‌ها دالر را بند