کمک رسانی

برای دو هزار و سیصد خانوادۀ مهاجر در تخار مواد زمستانی توزیع شد

برای دو هزار و سیصد خانوادۀ مهاجر در تخار مواد زمستانی توزیع شد

در نبردهای اخیر میان طالبان و نیروهای امنیتی صدها خانواده از ولسوالی‌های ماورای کوکچه، بخش‌های کندز و بغلان آواره شده
آغاز روند توزیع مواد غیر غذایی برای نزدیک به سه‌هزار خانوادۀ بی‌جا شده در بدخشان

آغاز روند توزیع مواد غیر غذایی برای نزدیک به سه‌هزار خانوادۀ بی‌جا شده در بدخشان

مسؤلان ادارۀ امور مهاجرین بدخشان می‌گویند که این اداره در همکاری با یک نهاد غیر دولتی «میشن ایست» روند توزیع