کمک هند

تفاهم‌نامۀ اعمار بند شاه‌توت میان افغانستان و هند امضا می‌شود

تفاهم‌نامۀ اعمار بند شاه‌توت میان افغانستان و هند امضا می‌شود

ادارۀ تنظیم امور آب اعلام کرده است که تفاهم‌نامۀ اعمار بند شاه‌توت که به دو میلیون باشندۀ کابل آب‌ آشامیدنی