کمیسون حقوق بشر

کمیسیون حقوق بشر: پاسخ حکومت در پیوند قتل‌های هدف‌مند قناعت‌بخش نیست

کمیسیون حقوق بشر: پاسخ حکومت در پیوند قتل‌های هدف‌مند قناعت‌بخش نیست

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که پاسخ حکومت در پیوند به قتل‌های هدف‌مند در کشور قناعت‌بخش نیست. این کمیسیون