کم جرأتی

عوامل و زیان‌های کم‌رویی؛ چگونه می‌توان جرأت را در زنان تقویت کرد؟

عوامل و زیان‌های کم‌رویی؛ چگونه می‌توان جرأت را در زنان تقویت کرد؟

نخستین روزی بود که وارد دانشگاه شدم. از کم‌ جرأتی نمی‌توانستم قدم جلو بگذارم تا این که با یک دوست