کودکان تفنگ به دست

کودکان تفنگ به دست میدان‌داران نبردهای خونین در بدخشان

کودکان تفنگ به دست میدان‌داران نبردهای خونین در بدخشان

گسترش ناامنی‌ها در بدخشان سبب شده است که پای کودکان زیادی از سوی طرف‌های درگیر جنگ و مخاصم به میدان‌های