کودکستان

نبود شیرخوارگاه و کودکستان محل کار در بدخشان و چالش‌های کارمندان زن در اداره‌های دولتی

نبود شیرخوارگاه و کودکستان محل کار در بدخشان و چالش‌های کارمندان زن در اداره‌های دولتی

هرچند بر بنیاد قانون کار نهادهای دولتی مکلف هستند با شیرخوارگاه و کودکستان، مجهز باشند اما بی‌توجهی به این امر