کورس آموزش

سیاه‌سر نیستیم، زن هستیم

سیاه‌سر نیستیم، زن هستیم

پنجاه‌تن از زنان در شهر شبرغان از کورس آموزش میان‌مدت شش‌ماهۀ خیاطی، سواد آموزی و بازاریابی فارغ گردیدند. کریمه یکی