گروه جی_هفت

گروه «جی – هفت» یک میلیارد دوز واکسن کرونا را به کشورهای فقیر کمک می‌کند

گروه «جی – هفت» یک میلیارد دوز واکسن کرونا را به کشورهای فقیر کمک می‌کند

هفت کشور دارای اقتصاد قدرت‌مند جهان یا (جی – هفت) تعهد کرده‌اند که یک میلیارد دوز واکسن کرونا را در