گندم اهدایی هند

دومین محمولۀ گندم اهدایی هند روانه افغانستان شد

دومین محمولۀ گندم اهدایی هند روانه افغانستان شد

وزارت خارجۀ کشور می‌گوید که دومین محمولۀ گندم اهدایی هند به مردم افغانستان از بندر چابهار در ایران بارگیری شده