یولدوز هاشمی

یولدوز هاشمی؛ رکاب‌زن فاریابی که از سد جنگ و جامعه گذشت

یولدوز هاشمی؛ رکاب‌زن فاریابی که از سد جنگ و جامعه گذشت

روایت‌های ناشنیدۀ زیادی از دختران و زنان توان‌مندی در ولایت‌های دوردست کشور همچنان زیر سایۀ جنگ و ناامنی باقی‌مانده است.