یونیسیف

ناکارایی نهاد‌‌‌‌های مدافع‌ حقوق کودکان خیابانی در افغانستان

ناکارایی نهاد‌‌‌‌های مدافع‌ حقوق کودکان خیابانی در افغانستان

نویسنده: محب بابک با روی کار آمدن حکومت انتقالی و سامان گرفتن نسبی اوضاع سیاسی در افغانستان، نهادهای بین‌المللی در