۷۰ نوع انگور

برگزاری جشنوارۀ انگور، عسل و انجیر هرات؛ فرصتی برای صادرات نیست

برگزاری جشنوارۀ انگور، عسل و انجیر هرات؛ فرصتی برای صادرات نیست

در کنار ساخت و سازها و افزایش جمعیت هرات، این شهر همچنان اصالت خود را به عنوان قطب تولید انگور