2278459

یک دختر جوان در تخار خودکشی کرد

عرفان برزگر

19 January 2020

پولیس تخار می‌گوید، یک دختر 18 ساله امروز در شهرتالقان خودکشی کرده است.

خلیل اسیر سخن‌گوی پولیس تخار به خبرگزاری نشانه گفت که این دختر باشندۀ شهر تالقان بود. به گفتۀ اسیر این دختر با تفنگ چره‌ای خودکشی کرده و هنوز پولیس انگیزۀ آن را کشف نکرده است.

سخنگوی پولیس تخار می‌گوید، تحقیقات پولیس مبارزه با جرایم‌جنایی در این مورد آغاز شده است.

در روز های اخیر این سومین رویداد خودکشی دختران جوان در شهر تالقان است، مقامات پولیس در تخار انگیزۀ این خودکشی‌ها را خشونت‌های خانواده‌گی عنوان کرده‌اند.