انگیزه

بیر بدخشانلیک عیال محلی اوقات رستورانی ایجاد ایتکن

neshananews

neshananews

16 December 2020

سونگی ییللرده عیاللرگه اویلردن تشقریده ایش زمینه لری مساعد بولگنی بیلن، کوپلب بدخشانلیک عیاللر ایش اقتصادی فعالیت لرده یول تاپکن دن علاوه باشقه بیر قطار عیاللرگه هم ایش و درآمد زمینه لرینی مساعد ایتکنلر. اوتمیش ده عنعنوی و اجتماعی چیکلولر سبب اویدن تشقریده ایشلش دن محروم قالگن عیاللرحاضر ایسه ایش و فعالیت زمینه لر مهیا بولگندن سونگ عایله اقتصادیگه هم یاردمچی بولگنلر.

تاره لیک ده بدخشان مرکزی فیض آبادشهریده«محلی اوقاتلر رستورانتی» اسمی ده بیر بدخشانلیک عیال تازه رستورانت ایجاد ایتکن. بو رستوران هرکونی اونلب ایچکی و خارجی مهمانلردن میزبانلیک قیلیب کیلماقده. بورستورانت اساسچی سی ناصره بیگ‌زاده بو رستورانت نی « آغاخان» دفتری یاردمی و اوزی سرمایه سیدن قوشمه شکلده ایجاد ایتکنی نی ایتیب بو تشبثی بیلن بیرقطار عیاللرگه ایش زمینه سی مساعد ایتلگنی نی تاکیدلشدی.

خانم ناصره مین بو رستورانت نی محلی اوقاتلرنی تانیشتیریش، عیاللرگه ایش زمینه سینی مساعد ایتیش، عیاللر اوچون ایشانچلی فضا مهیا ایتیلشی و بدخشان ده بیر اقتصادی و درآمدلی تشبث زمینه سی تاپیلشی اوچون ایجاد ایتدیم دیدی. خانم بیگ‌زاده علاوه ایتی:« بیزنینگ رستورانت میزده عمومن بدخشان نینگ محلی اوقاتلری مشتری لرگه پیشیریله دی. بوندن بیر آی آلدین بو ایش نی باشله دیک و بو مدت دن سکیز تور محلی اوقات پیشیریب ساته میز و کیله جکده هم بیزینگ اوقاتلر رویخطی میزده باشقه بیر قطار محلی اوقات لرهم کوپه یدی.»

 خانم ناصره بو رستورانت نی ایجاد ایتیلیشی ده سکیزمینگ امریکالیک دالر صرفلنگنی نی ایتیب اونی یریم خراجتی نی «آغاخان» دفتری و یریمی نی هم اوزیم تامین لشکن من دیدی. بو تشبثکار عیال حاضرچه بو رستورانت درآمدی دن عیاللر اوچون هوتلدارلیک ایشی نی رواج رونق بیریش اوچون سرمایه یاتقیزیش ده قرارآلگنی نی تاکیدلیدی.

هرچند بو رستورانت یالغیز عیاللر اوچون ایجاد بولگن؛ اما بدخشان نینگ محلی اوقاتلری بو رستورانت گه تیارلنیشی اوچون کون اوتیشی بیلن ایرکک مشتری لر سانی هم آرتیب بارماقده.

 رستورانت مهمان لریگه خدمت کورسته یاتکان رستورانت اساساچی سی کون اوتیشی مهمان و مشتری لر سانی کوپیب باریشی دن خرسندلیک بیلدیریب بدخشان ده عیاللر تمانیدن باشقریله یاتکان رستورانت و هوتلدارلیک مدنیتی تاباره رواج رونق تاپیشی نی آرزو قلیب عیاللرهم برچه اقتصادی تشبث لرده اور حصه لرینی قوشیشنی آرزو قیله دی.

رستورانت مشتری لریدن بیری انگیزه خانم بدخشان ده عیاللرگه خاص رستورانت ایجاد بولگنی دن خرسندلیک بیلدیریب و هرکونی اورتاق و دوگانه لری بیلن بو رستورانت گه کیلیب محلی اوقات ییشینی دن راضی لیک بیلدیره دی. خانم انگیزه رستورانت نینگ تینچ و ایشانچلی فضاسی، محلی اوقاتلری و مطالعه و کتاب اوقیش اوچون مناسب محل بولگنی اوچون مین و اورتاقلریم اوقاتلنیش و مطالعه قلیش اوچون هرکونی بو رستورانت گه کیله میز دیدی.

او نیچه ییل آلدین گه چه بدخشان ده عیاللر اوچون هیچقندای مخصوص رستورانت یوق ایدی و برچه هوتل لر فضاسی بوتکل مردانه ایکنی نی تاکیدلشیب حاضر ایسه فیض آباد شهریده عیاللر اوچون نیچه مخصوص رستورانت ایجاد بولگنی و عیاللر و قیز لر بیملال اولردن استفاده قلیش لریدن خرسندلیک بیلدیردی.

فیض آباد شهریده بدخشان محلی اوقاتلر رستورانتی دن علاوه باشقه اوچ رستورانت هم فعالیت قیلماقده و بو تورت رستورانت ده اونلب عیاللرگه ایش زمینه سی هم مساعد بولگن. فیض آبادشهریده عیاللرگه مخصوص ایجاد بولگن ایلک رستورانت قریب اوچ ییل آلدین کدبانو اسمیده اوز ایشی نی باشله گندی.

کدبانو رستورانتی مسوولی سیمین کریمی بو رستورانت ایجاد ایتیشی ده قریب بیش یوز مینگ افغانی سرمایه یاتقیزیب اوزیگه درآمد و باشقه بیرقطار عیاللرگه ایش زمینه سی نی مساعد ایتکندی. اونگه کوره عیاللرگه نسبتن اجتماعی و مدنی چیکلولر و عیاللرگه مخصوص بیر مناسب محل بولمگنی اوچون کدبانو رستورانتی نی ایجاد ایتیش ده قرار آلدیم دیدی.

اونی معلوم قلیشیچه بوتون مملکت ده اوی دن تشقری فضالر بوتکل مردانه دیر و عیالرنی تورلی ساحه لرده فعالیت قلیش لری اوچون قولی زمینه لر مهیا ایمس.

بو تشبثکار عیال دیدی بدخشان مرکزی فیض آباد شهریده عیاللرگه مخصوص هیچقندای پارک یا هوتل و رستورانت یوق ایدی و شو سبب دن مین بو رستورانت نی ایجاد ایتیب بو کمچلیک نی برطرف ایتدیم.

بدخشان محلی رسمیلری بیرقطار دولتی و نادولت اداره لر حمایت لری بیلن عیاللرگه ایش و اقتصادی فعالیت لر زمینه سی مساعد ایتیلگنی دن بو ولایت نینگ کوپلب عیاللری اقتصادی فعالیت لرگه یوز توتکن دیدیلر. بو محلی رسمی لر حاضرچه فیض آبادشهریده عیاللرگه مخصوص تورت رستورانت ایجاد بولیب و اونلبچه عیاللرگه بو رستورانت لرده ایش و فعالیت زمینه سی مساعد بولگنی نی اورغولشکن.