باش وزیرلر

سابق جمهورریس و باش وزیرلر: دنیانی یتی بای و به دولت مملکتلری کمبغل مملکت لرگه کرونا واکسنی تیارلشسینلر

سابق جمهورریس و باش وزیرلر: دنیانی یتی بای و به دولت مملکتلری کمبغل مملکت لرگه کرونا واکسنی تیارلشسینلر

دنیامملکت لری نینگ یوزدن آرتیق سابق جمهوررییس و باش وزیرلری بیر قوشمه قرار آرقلی دنیانی یتی بای و به دولت