سوزلیک

فرهنگ اوزبیکی به فارسی» نینگ «اپلیکیشنی» موبایللرده»

فرهنگ اوزبیکی به فارسی» نینگ «اپلیکیشنی» موبایللرده»

گزارش: ولی‌محمد حدید اوتیزسکیز مینگ سۉز، بیریکمه و اتمه دن عبارت  ایکی جلدلیک “فرهنگ اوزبیکی به فارسی” عنوانلی سۉزلیگ اپلیکیشنی