شعر نو فارسی

آن یار سفر کرده

آن یار سفر کرده

  بیرون باران می‌بارید و این بهانه‌یی شد برای من و استاد عفیف که ساعتی با هم بنشینیم و دربارۀ