مکافات

سلیمه مزاري اوروش‌نی یخشی باشقه‌رگنی اوچون مقتاوگه سزاوار بۉلگن

سلیمه مزاري اوروش‌نی یخشی باشقه‌رگنی اوچون مقتاوگه سزاوار بۉلگن

 بلخ ولایتی نینگ چهارکنت تومنی حاکمی سلیمه مزارینی طالبانگه قرشی کوره‌شده یېتکچیلیک و یخشی باشقروو اوچون بلخ حاکمی تقدیرلگن.  مزاری