نابودلیگ

شهرزاداکبر: اوروشنی افضل کورگن طالبان گروهی، مملکت ویرانلیگی مسوولی دیر

شهرزاداکبر: اوروشنی افضل کورگن طالبان گروهی، مملکت ویرانلیگی مسوولی دیر

 افغانستان انسان حقلری مستقل کمیسیونسی رهبری شهرزاد اکبر نینگ ایتیشیچه، تینچلیک مذاکره‌لریدن کۉره‌ اوروشنی افضل کورگن طالبان مملکت ویرانلیگی مسوولی