کروناواکسنی

“جی- ۷” گروهی قشاق‌مملکت‌لرگه بیرمیلیارد دوز کرونا واکسنی یاردم بیره‌دی

“جی- ۷” گروهی قشاق‌مملکت‌لرگه بیرمیلیارد دوز کرونا واکسنی یاردم بیره‌دی

دنیانی ۷ بای مملکتلری یا(جی – ۷) قشاق مملکت‌لرگه بیر میلیارد دوز کرونا واکسنی یاردم بیریش دن سوز بیرگنلر. بریتانیا
سابق جمهورریس و باش وزیرلر: دنیانی یتی بای و به دولت مملکتلری کمبغل مملکت لرگه کرونا واکسنی تیارلشسینلر

سابق جمهورریس و باش وزیرلر: دنیانی یتی بای و به دولت مملکتلری کمبغل مملکت لرگه کرونا واکسنی تیارلشسینلر

دنیامملکت لری نینگ یوزدن آرتیق سابق جمهوررییس و باش وزیرلری بیر قوشمه قرار آرقلی دنیانی یتی بای و به دولت